KANELI&SMIT
COLLABORATIVE ARTISTS

------------------ • ------------------

Keer het Tij - Water-music and Art Performance - 20 October 2018
15-17.30h Stadsoase/Waterpanorama
Click here for more information

------------------ • ------------------

TABULA RASA / SKJIN LAAI
14 October - 16 December 2018
Group exhibition at Projectruimte Hoofdstraat 17 Beetsterzwaag.
Click here for more information

------------------ • ------------------

Turning Tide - Water Panorama
The Water Panorama is freely accessible From Friday April 13 to November 25, 2018,
daily (except Sunday) from 9 am to 5 pm.
Location: Across the train station of Leeuwarden, in the courtyard of the former Aegon office,
where the public center of the Capital of Culture is located.
Click here for more information about the Water Panorama

Kerend Tij, Waterpanorama
Vanaf vrijdag 13 april tot 25 november 2018 is het Waterpanorama dagelijks van 9 tot 17 uur vrij toegankelijk.
Locatie: Tegenover het treinstation van Leeuwarden in de binnentuin van het voormalige Aegon-kantoor, waar ook het publiekscentrum van de Culturele Hoofdstad gevestigd is.
Klik hier voor meer informatie over het Waterpanorama
------------------ • ------------------

Per e-mail op de hoogte blijven van exposities en presentaties?
Uw e-mailadres:
Ebb & Flow Paintings

- Een serie schilderijen die daadwerkelijk gemaakt is in de getijdenzone, onder invloed van de zee en haar getijden -
-A series of paintings that are created in the tidal zone, with the influence of the sea and its tides -

LEES MEER OVER EBB & FLOW PAINTINGS READ MORE ABOUT EBB & FLOW PAINTINGS

Sinds 2007 vormen Irem Kaneli (Constantinopel, 1970) en Stijn Smit (Schingen, 1976) het kunstenaarsduo Kaneli & Smit. Irem Kaneli: "Zoals een band geïmproviseerde muziek maakt, zo ontstond tussen ons een avontuurlijke samenwerking, een ontwikkeling waarbij twee verschillende kunstenaars vermengden tot één nieuwe kunstenaar."

SYNERGIE MET DE ZEE
Het landschap van het Noorden. Het oneindige blikveld. De klei. De zee.
In hun atelier in de voormalige Zuivelfabriek van Marrum aan de Friese Waddenkust maken ze hun werken met de meest uiteenlopende materialen. Steeds te anticiperen op het onverwachte is de essentie. Het toeval wordt toegelaten en gemanipuleerd.
Het schilderij wordt dan een samenspel van getijden en andere natuurkrachten, waartoe ook het menselijke ingrijpen behoort.
In hun buiten-atelier aan de uiterste rand van het land, grenzend aan de zee, zoeken Kaneli & Smit de synergie met de Waddenzee. Letterlijk werken ze samen met de zee en haar getijden. Ze behandelen hun schilderijen zoals het kwelderbeheer van de Waddenkust. Op het wad laten ze eb en vloed inwerken op hun doeken, om de onbepaalde grens tussen zee en land te accentueren. Bij elke vloedbeweging laat de zee vloedlijnen op het schilderij achter: het schilderij is het landschap. Zo wordt een nieuwe beeltenis van dit dynamische landschap gecreëerd.

OVER EBB & FLOW PAINTINGS
• Alle doeken zijn in het atelier gespannen op een frame en geprepareerd.
• Sommige doeken zijn met een aantal lagen witte verf en andere met extra lagen achtergrondkleur behandeld.
• Vervolgens zijn de doeken tijdens laagwater verticaal aan een constructie in de getijdenzone van de Waddenzee vastgemaakt.
• Sommige doeken zijn op de locatie geschilderd met zeeklei of is de zeeklei aangebracht met verschillende technieken.
• Andere zijn al in het atelier behandeld om diatomen (eencellige kiezelwieren) op te vangen die tijdens vloed zweven en aan het doek blijven kleven.
• Bij vloed verdwijnt het doek gedeeltelijk in de zee.
• Bij eb komt het doek totaal uit de zee en is het resultaat zichtbaar. Op het doek is de vloedlijn (of zijn de vloedlijnen) achtergebleven.
• Elke tij is uniek.
• De doeken hebben van 1 dag (2 getijden) tot maximaal 15 dagen (30 getijden) in de zee gehangen. Vervolgens zijn de doeken weer van de constructie losgehaald en gefixeerd in het atelier.LEES MINDER
Since 2007 Irem Kaneli (Constantinople, 1970) and Stijn Smit (Schingen, 1976) form the visual art duo Kaneli & Smit. Irem Kaneli : "As a band playing improvised music, so arose between us an adventurous collaboration, an evolution in which two different artists merged into one new artist."

Synergy with the sea
The landscape of the North. The infinite horizon. The clay. The sea.
In their studio in the former Dairy Factory in Marrum on the Frisian Wadden Sea coast, they create their art-works with the most diverse materials. Anticipating the unexpected is the essence. Coincidence is received and manipulated.

The painting becomes a collaboration of tides and other natural forces, including human intervention.

In their outdoor studio, on the edge of the country bordering the sea, Kaneli & Smit seek a synergy with the Wadden Sea. Literally, they work together with the sea and its tides. They treat their paintings similar to the salt marsh management of the Wadden Sea coast. On the tidal flats, they let the tides act on and transform their canvases to accentuate the indefinite boundary between sea and land. With each tidal movement of the sea, flood lines appear on the painting: the painting is the landscape, created with the influence of fluidity and unpredictability. Thus a new imagery is created by and from this dynamic landscape.

Ebb & Flow Paintings
• All canvases are stretched on a frame and prepared in the studio in advance.
• During low tide, the canvases are vertically attached to a structure in the tidal zone of the Wadden Sea.
• Most of the canvases are treated beforehand with layers of white paint, some with additional layers of background color and others specifically to collect diatoms that float during flood tide and cling to the canvas.
• Some of the canvases are painted on site with sea-clay (clay from the Wadden Sea).
• During high tide, the prepared canvases get partially submerged in the sea.
• During low tide, canvases are completely above the sea and the result is visible as flood lines; horizontal tidal marks on the canvas.
Every tide is unique.
• The canvases remain from 1 day (for 2 tides) to up to 15 days (for 30 tides) hanging in the sea.
• Afterwards, the canvases are disconnected from the structure on the tidal flats and preserved by fixation in the studio.READ LESS

A Collaboration of Irem Kaneli and Stijn Smit, since 2007 simultaneously working / painting together on the same canvas. Exhibiting as "Kaneli & Smit".